Ferramentas
TwitterRssFacebook
Menú

Publicado en Investigadores

Carlos I. Aymerich Cano

Carlos I. Aymerich Cano

0 Flares 0 Flares ×

carlosaimerich(Vigo, 1967) é profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña. A súa actividade investigadora desenvólvese no ámbito do dereito da contratación pública, da organización territorial do Estado e do impacto e control das políticas de austeridade, e ten participado como relator en diferentes congresos, xornadas, seminarios e mestrados en diversas universidades. Realizou estadías de investigación nas universidades de Bochum (1994) e Paris-Pantheon (1995). Foi vogal da Xunta Electoral de Galicia (1997-2000), deputado no Congreso na VII lexislatura (2000-2004) e deputado no Parlamento de Galicia entre 2005 e 2013.

Monografías

 • “Os límites ás competencias autonómicas de fomentoanálise da xurisprudéncia do Tribunal Constitucional español”, EGAP, Santiago de Compostela, 1992.
 •  “Ayudas Públicas y Estado autonómico”, Universidade da Coruña, A Coruña, 1994.

Artigos e capítulos de libros

“A acción de fomento da comunidade autónoma galega no eido do turismo”, en Estudios sobre o Estatuto Galego: X Aniversario da promulgación do Estatuto / coord. por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, 1991, ISBN 84-453-0321-X, páxs. 553-567.
“Réxime xurídico das axudas públicas”, en Manual de Dereito Galego,  coord. por Marta García Pérez, EGAP, Santiago de Compostela, 1996.
“La contratación pública en los denominados sectores excluidos. Consencuencias de la falta de incorporación de las Directivas 93/33/CEE y 92/13/CEE al Derecho español” (coautoría con el prof. José Luís Meilán Gil), en Competencia y sector eléctrico: un nuevo régimen jurídico, Civitas, Madrid, 1998.
“Acerca de la naturaleza normativa de los pliegos de cláusulas administrativas particulares”, en El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI : homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo / coord. por Francisco Sosa Wagner, Tirant lo Blanc, Valencia, 2000.
“Hacia un estado plurinacional: una propuesta abierta desde Galicia”, en España ¿cabemos todos?,  Alianza Editorial, Madrid, 2002, coordinado por Tomás Fernández y Juan José Laborda.
“Galeguidade e cidadanía: unha revisión crítica”, (coautoría con Carlos Alberto Amoedo Souto), en Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego / coord. por Francisco Javier Sanjiao Otero, Antonio Javier Ferreira Fernández, Vol. 5, Tomo 2, 2004 (Dereito), ISBN 84-88908-229, páxs. 213-258
“Unha introdución ao Tratado polo que se estabelece unha Constitución para Europa”, en O Tratado da Constitución Europea: visións desde Galiza, Baía Edicións, A Coruña, 2005.

Artigos de revista

 • “Las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional español (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 79/1992, de 28 de mayo)”, REALA: Revista de estudios de la administración local y autonómica, ISSN 0213-4675, Nº 260, 1993, páxs. 951-976.
 •  “Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza: unha reflexión desde o dereito administrativo”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, Nº 1, 1997, páxs. 87-108.
 • “Acerca da adxudicación e formalización dos contratos das administracions públicas”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, Nº 2, 1998, páxs. 137-160
 • “Acerca da natureza normativa dos pregos de claúsulas administrativas particulares”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, Nº 3, 1999, páxs. 55-70
 • “Entes instrumentales y Derecho comunitario de la contratación pública: el concepto de organismo de Derecho público”, en Cuadernos de derecho público, ISSN 1138-2848, Nº 6, 1999, páxs. 113-138.
 •  “A responsabilidade patrimonial da administración pola morte de internos en centros penitenciarios”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, Nº 8, 2004, páxs. 85-94
 • “Un novo Estatuto para Galiza”, Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Nº. 164, 2004, páxs. 40-45.
 •  “O control dos actos de preparación e adxudicación dos contratos públicos”, REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 36, 2004, páxs. 159-180
 • “Condicións sociais e contratación pública”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, Nº 4, 2000, páxs. 53-66
 • “Os mínimos para un Estatuto renovado”, Criterios, res publica fulget: revista de pensamiento político y social, ISSN 1695-1840, Nº. 7, 2006, páxs. 61-74
 • “Entes instrumentais e dereito comunitario da contratacion pública: o concepto de “organismo de dereito público” (Acercada Sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 15 de xaneiro de 1998, -as. Mannesmann-)”,  en REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 20, 1998, páxs. 181-199
 • “O principio de colaboración no Estado autonómico. Os instrumentos de colaboración interadministrativa”, en REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 13, 1996, páxs. 91-126
 • “As relacións financeiras entre o Estado e as Comunidades Autónomas: dúas recentes sentencias do Tribunal Constitucional Español”, en REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 2, 1992, páxs. 237-263
 • “Fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica: cara a unha definición xurisprudencial do fomento. A STC 90/1992, de 11 de xuño”, REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 3, 1993, páxs. 271-279.
 •  “O principio de solidariedade interterritorial e a política rexional”, en REGAP: Revista galega de administración pública, ISSN 1132-8371, Nº. 7, 1994, páxs. 231-259.
0 Flares Twitter 0 0 Flares ×